/****** Font Awesome ******/
+36 (30) 710 5791 info@bereczkyjudit.hu

Adatvédelmi nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az Adatkezelő neve és elérhetősége:

Név: Bereczky Judit egyéni vállalkozó

E-mail cím: info@bereczkyjudit.hu

Telefonszám: +36 30 710 5791

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja.

Jogos érdek alapján történő adatkezelés: Az adatkezelő az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek adatait jogos érdekből kezeli.

Tájékoztatás a jogokról: Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Személyes adatkezelési kérdéseket és kéréseket: elektronikus úton az info@bereczkyjudit.hu e-mail címre lehet küldeni.

Az érintett személyes adatok kategóriái: elérhetőségek (név, e-mail cím, telefonszám, cím).

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: a személyes adatok tárolása a jogos érdekmúlásig, vagy számlázás esetén a számvitelről szóló törvényben meghatározott minimális ideig tart.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi helyen lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://www.naih.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

Bereczky Judit e. v., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

  • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.] 7. fejezet
  • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről [Btk.] 177/A. § és 177/B. §
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyivánosságáról
  • 1996. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehetséges. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; valamint tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja: az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások biztosítása, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás.

Az Adatkezelő bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat.

Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat bizalmasan kezeli és gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról. 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az Adatkezelő az illetékes hatóság részére továbbíthat személyes adatot, amennyiben a hatóság erre jogszabály vagy jogerős hatósági határozat alapján kötelezi. Az Adatkezelő a személyes adat továbbításáról az érintett személyt köteles tájékoztatni.

Az Adatkezelő az általa kiállított bizonylaton szereplő személyes adatokat a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok hitelességéért, megfelelősségéért kizárólag az érintett felel.

Adatkezelés közösségi oldalakon

Az Adatkezelő elérhető a Facebook és az Instagram közösségi portálon, valamint a Youtube videómegosztó csatornán.

A közösségi oldal használata és azon keresztül az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre azon természetes személyek, aki az adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik.

név – azonosítás

e-mail – kapcsolattartás

művelet (pl. értékelés) – válaszadás

Az Adatkezelő az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az Érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon való jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, tehát az Adatkezelő marketingje.

Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként járul hozzá az adatkezeléshez, így például az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével.

Az Adatkezelő közösségi oldalán képeket/videó felvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről vagy közéleti szereplésről készült felvételekről van szó (Ptk. 2:48 §), az Adatkezelő mindig kikéri az Érintett hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat. Adatkezelés időtartama: az Érintett kérésére törlésig. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan. Az adatok forrása közvetlenül az Érintettől.

Automatizált döntéshozatal profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A vállalkozó adatai: 

Név: Bereczky Judit

Telefon: +36 30 710 5791

E-mail: info@bereczkyjudit.hu

Weboldal: www.bereczkyjudit.hu 

Nyilvántartási szám: 51890751

Adószám: 68539128-1-43

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-138482/2018.

Kamara: Budapesti Kereskedemi és Iparkamara (BKIK)

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

E-mail: info@evolutionet.hu 

Adószám: 14992511-2-02

 

Share This