/****** Font Awesome ******/
+36 (30) 710 5791 info@exkluzivsmink.hu

Adatkezelési tájékoztató (GDPR) és Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató (GDPR) és Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató:

 

Az Adatkezelő neve és elérhetősége:

Név: Bereczky Judit egyéni vállalkozó

E-mail cím: info@exkluzivsmink.hu

Telefonszám: +36 30 710 – 5791

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: Az adatkezelő az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek adait jogos érdekből a jogos érdek múlásáig kezeli, kivétel a törvényi előírások.

Személyes adatkezelési kérdéseket és kéréseket: az info@exkluzivsmink.hu e-mail címre lehet küldeni.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: a személyes adatok tárolása a jogos érdek múlásáig, vagy számlázás esetén a törvényben meghatározott minimális ideig tart.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi helyen lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Bereczky Judit e. v., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.] 7. fejezet
• 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről [Btk.] 177/A. § és 177/B. §
• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyivánosságáról
• 1996. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

Adatkezelési alapelvek az exkluzivsmink.hu weboldal adatkezelése során

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; valamint tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, és a törvény azt megengedi, valamint az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 

Adatkezelés közösségi oldalakon

Az Adatkezelő elérhető a Facebook és az Instagram közösségi portálon.

A közösségi oldal használata és azon keresztül az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre azon természetes személyek, aki az adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik.

név                                      azonosítás

e-mail                                 kapcsolattartás

művelet (pl. értékelés)        válaszadás

Az Adatkezelő az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az Érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon való jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, tehát az Adatkezelő marketingje.

Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként járul hozzá az adatkezeléshez, így például az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével.

Az Adatkezelő közösségi oldalán képeket/videó felvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről vagy közéleti szereplésről készült felvételekről van szó (Ptk. 2:48 §), az Adatkezelő mindig kikéri az Érintett hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat. Adatkezelés időtartama: az Érintett kérésére törlésig. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan. Az adatok forrása közvetlenül az Érintettől.

Automatizált döntéshozatal profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A vállalkozó adatai: 

  • Név: Bereczky Judit egyéni vállalkozó
  • Nyilvántartási szám: 51890751
  • Adószám: 68539128-1-43
  • Telefon: +36 30 710 – 5791
  • E-mail: info@exkluzivsmink.hu
  • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-138482/2018.
  • Tárhelyszolgáltató: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  (Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Adószám: 14992511-2-02)
Share This