/****** Font Awesome ******/
+36 (30) 710 5791 info@exkluzivsmink.hu

Adatkezelési tájékoztató (GDPR) és Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató (GDPR) és Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató:

Az Adatkezelő neve és elérhetősége:

Név: Bereczky Judit egyéni vállalkozó

Cím: 1211 Budapest, Ady Endre út 3. V/8.

E-mail cím: info@exkluzivsmink.hu

Telefonszám: +36 30 710 5791

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja.

Jogos érdek alapján történő adatkezelés: Az adatkezelő az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek adatait jogos érdekből kezeli.

Tájékoztatás a jogokról: Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Személyes adatkezelési kérdéseket és kéréseket: postai úton a 1211 Budapest, Ady Endre út 3. V/8. címre, elektronikus úton az info@exkluzivsmink.hu e-mail címre lehet küldeni.

Az érintett személyes adatok kategóriái: elérhetőségek (név, e-mail cím, telefonszám, cím).

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: a személyes adatok tárolása a jogos érdek múlásáig, vagy számlázás esetén a számviteli törvényben meghatározott minimális ideig tart.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi helyen lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Bereczky Judit e. v., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.] 7. fejezet
• 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről [Btk.] 177/A. § és 177/B. §
• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyivánosságáról
• 1996. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

  Adatkezelési alapelvek az exkluzivsmink.hu weboldal adatkezelése során

   

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; valamint tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, és a törvény azt megengedi, valamint az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  A vállalkozó adatai:

  • Név: Bereczky Judit egyéni vállalkozó
  • Székhely: 1211 Budapest, Ady Endre út 3.
  • Nyilvántartási szám: 51890751
  • Adószám: 68539128-1-43
  • Telefon: +36 30 710 5791
  • E-mail: info@exkluzivsmink.hu
  • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-138482/2018.
  • Tárhelyszolgáltató: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  (Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Adószám: 14992511-2-02)

   

  Közösségi megjelenéseim:

  Legújabb munkákról, akciókról, csomagajánlatokról hasznos információkat találhatsz közösségi média oldalamon is!

  Tárhelyszolgáltató: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  (Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Adószám: 14992511-2-02)